XII OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI


XII OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI 10KM

10 KWIETNIA 2022

 


Organizator: KLUB SPORTOWY RASZYN


Biuro Organizacyjne Biegu Raszyńskiego:
Klub Sportowy Raszyn 05-090 Raszyn ul. Sportowa 30
Tel/Fax 0-22 720 12 19 
e-mail: biegraszynski@wp.pl
telefon: 501800882

 

WYDAWANIE PAKIETÓW

4 KWIETNIA - 8 KWIETNIA:

NUMERY STARTOWE OD 1 DO 600
Centrum Sportu Raszyn
Sportowa 30
05-090 Raszyn
w godzinach 17-20

 

 

 

10 KWIETNIA ( niedziela ) 8.00 - 10.30 RASZYN Ul. UNII EUROPEJSKIEJ 1 / Gimnazjum nr 1 w Raszynie /​

Wszyscy biegacze , którzy nie odbiorą pakietów startowych, będą mogli odebrać je w dniu zawodów w Biurze Zawodów w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej / Gimnazjum nr 1 w Raszynie w godz. od 8:00 do 10:30

 

XII OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI 10 KM

Termin i miejsce – 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) godz. 11.00
Raszyn
start: ul. Szkolna
meta: ul. Unii Europejskiej 1


Dystans – 10 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).


Trasa posiada atest PZLA
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.

 

Limit czasu:

1.     Limit czasu wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

2.     Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

Klasyfikacja:

1.     Generalna kobiet i mężczyzn.

2.     W kategoriach wiekowych mężczyzn:

Kategoria

Wiek w latach

Rok urodzenia

M-16

16-19

2006-2003

M-20

20-29

2002-1993

M-30

30-39

1992-1983

M-40

40-49

1982-1973

M-50

50-59

1972-1963

M-60

60 i starsi

1962 i starsi

 

 

 

 

 

 

4.     W kategoriach wiekowych kobiet:

Kategoria

Wiek w latach

Rok urodzenia

K-16

16-19

2006-2003

K-20

20-29

2002-1993

K-30

30-39

1992-1983

K-40

K-50

K-60

 

40-49

50-59

60 i starsze

 

 

1982-1973

1972-1963

1962 i starsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Klasyfikacja Nordic Walking

1.     Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Nordic Walking przewidziane są nagrody dla kobiet i mężczyzn: voucher do Jump World Warszawa oraz nagroda pieniężna w formie Voucherów

2.     2. Start kategorii Nordic Walking o godz. 10:30

 

 

NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale, koszulki techniczne , posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny.

2. Wśród startujących, którzy ukończą bieg do wylosowania cenne nagrody:- Garmin – 3 sztuki

3. Za ustanowienie rekordu trasy wśród zawodników krajowych nagroda pieniężna w wysokości 1000,- zł. / aktualny rekord 29.54 /

4. Za ustanowienie rekordu trasy wśród zawodników zagranicznych nagroda pieniężna w wysokości 1000,- zł / aktualny rekord 29.05 /

5. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne w formie voucherów 1000,- zł, nagrody rzeczowe z firmy Decathlon oraz voucher do Jump World Warszawa

6. Za zajęcie miejsc: II – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne ufundowane w formie voucherów 500,- zł ; 400,- zł; nagrody rzeczowe z firmy Decathlon oraz voucher do Jump World Warszawa

7. Za miejsca: I - III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet -nagrody ufundowane przez sponsorów w formie voucherów - 150,- zł ; 100,- zł ; 50,- zł, voucher do Jump World Warszawa

8. Najstarszy zawodnik biegu - nagroda pieniężna w formie voucherów

9. Najstarsza zawodniczka biegu - nagroda pieniężna w formie voucherów

10. Najlepszy zawodnik/zawodniczka z gminy Raszyn otrzyma Vouchera na kurs prawa jazdy kat.B od Auto Szkoła Efekt.

11. Najlepszy zawodnik z gminy Raszyn otrzyma voucher do Jump World Warszawa

12. Najlepsza zawodniczka z gminy Raszyn otrzyma voucher do Jump World Warszawa oraz karnet do Enjoy fitness

13. Za zajęcie II miejsca w kategorii gminy Raszyn wśród kobiet i mężczyzn – voucher do Jump World Warszawa oraz kobieta karnet do Enjoy fitness

14. Za zajęcie III miejsca w kategorii gminy Raszyn wśród kobiet i mężczyzn - voucher do Jump World Warszawa oraz kobieta karnet do Enjoy fitness

15. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania za wyjątkiem nagrody rekordu trasy,  oraz nagród dla wszystkich, którzy ukończą bieg. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność i odbiór podczas losowania.

16. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.

17. Nagrody pieniężne powyżej kwoty 2000,- zł będą wypłacane po potrąceniu 10% zaliczki na podatek od nagród, natomiast nagrody rzeczowe, których wartość przekroczy 2000,- zł będą wydawane dopiero po wpłaceniu przez zwycięzcę 10 % podatku od nagród.
art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA XII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU RASZYŃSKIEGO 10 KM


Organizator określa limit zawodników na 600 osób - decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na rachunku bankowym
DO DNIA 9 KWIETNIA OPŁATA STARTOWA WYNOSI 55,- PLN  
osoby, które nie dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy do dnia 9 KWIETNIA  zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej.
Uwaga - wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Biegu Raszyńskiego do piątku 8 kwietnia 2022, prosimy o wcześniejsze wpłaty. 

WPŁATY PRZELEWEM NA RACHUNEK:

 

KLUB SPORTOWY RASZYN 05-090 RASZYN UL. SPORTOWA 30


BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE NR : 45 8004 0002 2001 0000 0420 0007


TYTUŁ WPŁATY: OPŁATA STARTOWA; IMIĘ I NAZWISKO; ROK URODZENIA

 

W XII OGÓLNOPOLSKIM BIEGU RASZYŃSKIM mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby,które:      

·       ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 10.04.2006r.),

·       dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,

·       przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie ( podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

·       dokonały wpłaty przelewem bankowym w dniach 16 luty 2022 do 9 kwietnia 2022r.

 

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL. 

 

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia odbywać się będą poprzez zapisy na stronie www.biegraszynski.pl od dnia 16 lutego 2022r.

Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych powyżej terminach.
Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową.

 

Zgłoszenie Internetowe zapewnia  rezerwację pakietu startowego (numer startowy i chip), natomiast nie stanowi ostatecznego wpisania na listę startową.


Zgłoszenia internetowe możliwe będą od dnia 16.02.2022 r. do dnia .04.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy po przekroczeniu 600 zgłoszeń internetowych na bieg. O kolejności decydować będą wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym.
Odebranie pakietu startowego dla osób zgłoszonych internetowo i opłaconej wpłacie możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniach i godzinach podanych powyżej. Po upływie w/w terminu nieodebrane pakiety startowe wracają do puli wolnych miejsc i rozdysponowane zawodnikom zapisanym na listę rezerwową. wpisanie na listę rezerwową odbywać się będzie w biurze zawodów. Opłata startowa pakietów z wolnej puli w dniu zawodów będzie wynosiła 95,- pln i będzie płatna gotówką.
Warunkiem uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Wpisanie na listę startową następuje po otrzymaniu pakietu startowego.
Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc.
Zgłoszenia przez internet na stronie www.biegraszynski.pl
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.
Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
• Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materacy ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Rezerwacje miejsc noclegowych przyjmowane będą mailowo na adres biegraszynski@wp.pl

 

UWAGA! Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 9 kwietnia  2022 r. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie przyporządkują sie temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

 

Postanowienia końcowe:

·       Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

·       Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.

·       Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

·       Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

·       Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

·       Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

·       Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·       W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie wspomagane elektronicznie za pomocą chipów elektronicznych umieszczonych prawidłowo zgodnie z instrukcją. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem elektronicznym. Niewłaściwe zamocowanie chipu może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora chipy zamieszczone będą w numerze startowym).

·       Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu oraz w formie sms do każdego z uczestników

·       Szatnia dla zawodników - Gimnazjum Nr 1 ul. Unii Europejskiej

·       Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

·       Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się  w Gimnazjum Nr 1 ul. Unii Europejskiej 1.

·       Uczestnicy biegu otrzymają medal pamiątkowy, napój izotoniczny, koszulkę techniczną i posiłek regeneracyjny.

·       Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

·       Uroczyste zakończenie imprezy o godz. 14.00.

·       Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.

·       Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

·       W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

·       Dyrektor Biegów i Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

·       Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania oraz do zmiany regulaminu.


Dyrektor Biegu Raszyńskiego


Janusz Górka

 

 

 

 

 

 

 

 

realizacja ONEdot